top of page

תקנון

 תקנון תנאי שימוש באתר
הגלישה והשימוש באתר aspec.org.il הנם אך ורק בכפוף לכל תנאי השימוש כמפורט בתקנון זה.

 

כללי

 1. התקנון פונה לכל המגדרים.
   

 2. ​תקנון זה מפרט את תנאי השימוש המחייבים באתר aspec.org.il (להלן "האתר").
   

 3. על ידי כניסה לאתר aspec.org.il ותחילת השימוש בו, המבקרים באתר מאשרים כי הם מקבלים על עצמם את תנאי השימוש האלה וכי הם מסכימים להיות כפופים להם. במידה והמבקרים באתר אינם מסכימים להיות כפופים לתנאי שימוש אלה, הם מתבקשים לחדול מלעשות שימוש כלשהו באתר.
   

 4. צוות האתר רשאים להפסיק את פעילותם בכלל, ו/או את פעילות האתר aspec.org.il באופן זמני ו/או באופן קבוע בכל עת, ועל פי שיקול דעתם הבלעדי.
   

 5. האתר aspec.org.il הינו מיזם פרטי המופעל בהתנדבות ללא כוונות רווח על ידי קבוצת פעילים מתוך הקהילה הא-מינית והא-רומנטית בישראל (להלן "צוות האתר"). 
   

 6.  התכנים באתר aspec.org.il ניתנים לשימוש כמו שהם (AS-IS) והם אינם ניתנים להתאמה אישית או/ו לכל סוג אחר של דרישה. למשתמש באתר aspec.org.il אין ולא תהיה כל דרישה, טענה או תביעה כלפי צוות האתר ו/או נציגי האתר, על אודות איכות התכנים, אופיים, טיבם, מאפייניהם, תמהילים, מרכיבים וכיוצא באלו.
   

 7. לצוות האתר אין את היכולת לוודא את זהותם ו/או גילם של משתמשי הקצה באתר aspec.org.il והוא אינו מבצע בדיקה מקדמית של משתמשי הקצה באתר aspec.org.il או של תוכן או מידע המפורסמים באתר ע"י משתמשי הקצה. על כן אינו אחראי בדבר זהות משתמשי הקצה או התוכן והמידע המפורסמים באתר aspec.org.il.


  כללי התנהגות בעת פרסום תגובות
   

 8. בשימוש במערכת התגובות יש להקפיד על שפה נאותה ולכבד את כללי הדיון והמשתתפים. הודעות פוגעות הכוללות תוכן מבזה, פוגע או לא רלוונטי לנושא הנדון – אסורות. בעת כתיבת הודעה, חלים על המבקרים באתר סעיפים אלה וכן חוקי מדינת ישראל (ובכללם חוקי הדיבה ולשון הרע, חוק הגנת הפרטיות ואחרים). צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל גישתם של המבקרים באתר למערכת, בעקבות הפרה של תקנון זה.
   

 9. עם השימוש במערכת התגובות, הנך מאשר את ידיעתך כי תגובות אלה פורסמו על ידי הגולשים באתר aspec.org.il והן אינן עוברות עריכה או ביקורת וכי כל הדברים נכתבים באופן חופשי על דעת אומריהם ועל אחריותם הבלעדית בלבד. היה ונתקלת בהודעה המנוגדת לתנאי שימוש אלה או לחוק הישראלי, או בכזו הפוגעת לכאורה או/ו עלולה לפגוע בך או/ו באחר, נא הודיע לצוות האתר והנושא יטופל על ידם.
   

 10. שימוש בכינויים במערכת התגובות: אין להתחזות לאדם אחר או/ו לגוף/ארגון רשמי אם אין אישור בכתב לעשות כן. משתמשים שיפעלו בניגוד לתנאי זה יורחקו לאלתר מהאתר aspec.org.il.
   

 11. המידע שמתפרסם באתר aspec.org.il באמצעות מערכת התגובות או כל מערכת אינטראקטיבית אחרת, יהיה חשוף לכל המבקרים באתר וגולשי האינטרנט. על המבקרים באתר להפעיל שיקול דעתם טרם מסירת פרטים אישיים (כדוגמת שם מלא, כתובת, מספר הטלפון או פרטי רשת חברתית), וכן ביצירת קשר עם מבקרים אחרים באתר באמצעות השימוש באתר aspec.org.il או פרסום פרטים במערכת התגובות. צוות האתר לא ישא באחריות ישירה או עקיפה לכל תוצאה שתגרם למשתמש או לרכושו בעקבות פניות אלה.

  מידע
   

 12. המידע באתר aspec.org.il, לרבות הגדרות, מאמרים, פוסטים בפורום, תמונות וכל מדיה אחרת, הוא רכושו של צוות האתר למעט המקומות בהם מוזכר אחרת.
   

 13. המידע באתר aspec.org.il איננו בגדר יעוץ נפשי, משפטי או אחר והשימוש במידע הוא באחריות המבקרים באתר בלבד.
   

 14. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש נוסף במידע המוצע באתר aspec.org.il על פי שיקול דעתו ובכלל זאת שימוש במידע לצורך פרסום מדיה למכירה.
   

 15. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להוסיף ולגרוע מהמידע באתר aspec.org.il בכל עת.

  תקנון
   

 16. תקנון זה יחול לטובת צוות האתר וכל הפועלים מטעמם ו/או עבורם. צוות האתר רשאי להעביר ו/או להסב תקנון זה, ו/או הזכויות ו/או החובות הכלולות ו/או הנובעות ממנו, באופן מלא או חלקי, ליחיד, תאגיד או כל גוף משפטי חוקי, לרבות חברת אם, חברת בת, חברה קשורה, על דרך של העברה, מכירה, הקניה, מיזוג, פיצול, איחוד ועוד, ללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המבקרים באתר.
   

 17. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את הוראות תנאי הסכם זה מעת לעת וההוראות המעודכנות יחייבו מרגע פרסום השינוי במסגרת האתר aspec.org.il, ללא צורך בהתראה כלשהי. באחריות המבקרים באתר להיכנס לדף זה מעת לעת בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
   

 18. המבקרים באתר מודעים לכך שהוראות התקנון תתעדכנה מעת לעת ותחייבנה אותם מרגע עדכונן. האחריות לקרוא את התקנון מעת לעת ולפעול לפיו היא אחריות המבקרים באתר.
   

 19. מקום השיפוט הבלעדי בכל ענין ומחלוקת בין המבקרים באתר לבין צוות האתר ובכלל זאת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר aspec.org.il ו/או בשירותים הניתנים באמצעותו, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המבקרים באתר מסכימים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.
   

 20. אם ייקבע כי סעיף כלשהו בתקנון הינו נטול תוקף משפטי ו/או לא ניתן לאכיפה, יש לראות את הסעיף כאילו הוחלף בסעיף חוקי ואכיף, שתוכנו הינו הקרוב ביותר לכוונת הסעיף המקורי וזאת ללא השפעה על תחולתן המחייבת והאכיפה של יתר סעיפי התקנון.
   

 21. כל ויתור, דחיה, ארכה או הקלה מצד צוות האתר כלפי המבקרים באתר, לא יהוו תקדים, לא יפעלו לחובת צוות האתר ולא ייחשבו כויתור על זכויותיהם על פי התקנון, למעט במקרה של ויתור מפורש של צוות האתר, המתייחס ספציפית, בכתב להוראות התקנון.
   

 22. המבקרים באתר פוטרים בזאת את צוות האתר, לרבות נציגיהם או הפועלים מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לרישום ו/או גביה אשר אינה מתבצעת ישירות על ידי צוות האתר.
   

 23. מובהר בזאת, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את צוות האתר.  
   

 24. יתכן שבעתיד יאפשר האתר למבקרים באתר להעלות מידע לאתר aspec.org.il כגון תגובות, שאלות וכיו"ב. העלאת תכני גולשים כפופה להוראות הסכם זה וכן לכל תיקון עתידי שיתווסף בהתאם לשירותים שיסופקו על ידי האתר כמפורט להלן.
   

 25. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות להציע שירותים נוספים במסגרת האתר aspec.org.il, ו/או לגרוע שירותים מסוימים. זאת בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ולא יהיו למשתמש באתר כל טענה או תביעה בקשר לכך.
   

 26. על ידי שימוש באתר האינטרנט aspec.org.il הנך מבטיח כי יש לך הזכות והסמכות להתקשר בהסכם זה והינך מתחייב לציית לתנאיו. התחברות לאתר aspec.org.il הינה לשימוש אישי ובלעדי שלך. לא תוכל להרשות את השימוש באתר לאחרים.

  שימוש באתר
   

 27. להלן "מבקרים באתר" הוא כל אדם אשר עושה שימוש באתר aspec.org.il, בכל דרך שהיא.
   

 28. מבקרים באתר מתחייבים להשתמש באתר aspec.org.il ובשרותיו בהתאם לדרישות כל דין, בכפוף לתנאי השימוש של האתר כמפורט בתקנון זה וכן להימנע מפגיעה בצוות האתר ו/או בצדדים שלישיים.
   

 29. מבקרים באתר מתחייבים שלא לגרום ו/או לתרום במסגרת גלישתו באתר aspec.org.il או שימושו בשירות, בהתנהגותו, מעשיו ומחדליו, במישרין ו/או בעקיפין, לפגיעה ו/או להפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים, וכד' של צוות האתר ו/או של צדדים אחרים, ושלא להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים ו/או להפרת זכויות קנייניות של צוות האתר ו/או של צדדים שלישיים. המבקרים באתר יהיו אחראים בגין כל נזק כלפי האתר aspec.org.il או כלפי צדדים שלישיים בשל הפרת הוראה זו.
   

 30. מבקרים באתר מתחייבים, שלא לפגוע באתר aspec.org.il ו/או בצוות האתר ו/או במבקרים אחרים באתר או ברשת האינטרנט בכלל ובכלל זה להימנע מכל פגיעה ביכולתם ו/או הכבדה לצרוך שירותים הניתנים באתר וכן להימנע כליל מאיסוף נתונים עליהם.
   

 31. מבקרים באתר מתחייבים להימנע מלשלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שמבקרים אחרים באתר, נותני השירות ו/או צוות האתר לא אישרו קבלתם.
   

 32. מבקרים באתר מתחייבים להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר aspec.org.il ו/או על מבקרים אחרים באתר (בין אם הם רשומים באתר ובין אם לאו), לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר aspec.org.il, לרבות בתכנים של המבקרים באתר, תכנים פרסומיים ואחרים ובכלל זה שלא להתערב בקוד המקור של האתר. מבקרים באתר אחראים בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מפעולות אלו.
   

 33. כן מתחייבים מבקרים באתר להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר aspec.org.il ו/או המבקרים אחרים באתר, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.
   

 34. מבקרים באתר מתחייבים להימנע מלהעלות לאתר aspec.org.il ו/או להציג בפני נותני השירות באתר כל תוכן, לרבות טקסט, תמונה, קול, וידאו או תכנים אחרים מסוגים שונים שאינם ראויים, הכוללים עירום, פורנוגרפיה, אלימות קיצונית או מעשים בלתי חוקיים.
   

 35. מבקרים באתר מתחייבים ליידע את צוות האתר, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במבקרים אחרים באתר ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולות המבקרים באתר או פעולות אחרות הידועות להם.
   

 36. צוות האתר רשאי לבטל/לשנות/לערוך כל מודעה ו/או תוכן ו/או פרסומת שנכנסים לאתר aspec.org.il, לפי שיקול דעתם. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח שאינו ראוי ו/או אינו עומד בסטנדרטים של האתר aspec.org.il, לערוך ולשנות אותו בכל עת.
   

 37. צוות האתר aspec.org.il משאיר לעצמו את הזכות לחסום/לבטל כל מודעה שאינה עומדת בכתוב לעיל ואף לחסום את גישתו לאתר של משתמש כלשהו במקרה של הפרות של האמור לעיל.
   

 38. בכל מקרה בו נחשדים המבקרים באתר בביצוע אחת מן הפעולות המנויות לעיל, צוות האתר שומר לעצמו את הזכות למסור את פרטיו של משתמש לצד שלישי כלשהו ובכלל זאת לרשויות חקירה ו/או לרשויות האכיפה ו/או לגורמים פרטיים ו/או לפעול כנגד המבקרים באתר באמצעות ערכאות.

  כניסה לאתר והרשמה
   

 39. כאמור נכון למועד זה, אין צורך או אפשרות להרשמה לאתר aspec.org.il. בעתיד, ככל שבמסגרת ביצוע ההרשמה לאתר תוקצה למבקר באתר סיסמא אישית, הרי שזו תשמש אותו לצורך כניסות נוספות לאתר, לצורך זיהוי ולצורך ביצוע פעולות וקבלת שירותים במסגרת האתר. במקרה זה, האחריות לשמירת הסיסמא בסודיות מוטלת על המבקרים באתר בלבד וצוות האתר לא יישא בכל אחריות במקרה של אובדן הסיסמא ו/או גילויה.
   

 40. ככל שבעתיד יוחלט לשמור נתונים אודות המבקרים באתר, מתחייב האתר aspec.org.il כי ישמור את המידע במאגר מידע תקני, ינקוט באמצעים נאותים לשמירה על הנתונים ויפעל בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ובהתאם לחוקי מדינת ישראל בנידון.
   

 41. במסירת המידע, הנרשם נותן בזאת את הסכמתו להיכלל במאגר מידע שינוהל/מנוהל על ידי האתר aspec.org.il.
   

 42. המבקרים באתר יימנעו בכל מקרה ממסירת ו/או מהכנסת פרטים של צד שלישי כלשהו לאתר aspec.org.il ו/או למאגרי המידע שלו ובכלל זאת מסירת פרטי כרטיס אשראי, פרטים אישיים, אמצעי תשלום וכד', זולת אם קיבל הסכמתו של אותו צד שלישי מראש. האחריות בגין מסירת המידע האמור לידי צוות האתר תחול על המבקרים באתר בלבד.
   

 43. המבקרים באתר ימנעו מכל צד שלישי לעשות שימוש באתר באמצעות הסיסמא שלו ויהא אחראי לכל נזק שעשוי להיגרם לאתר aspec.org.il, למשתמש או לצד ג' כתוצאה מכך.
   

 44. צוות האתר שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתם המלא והבלעדי, להפסיק את פעילותם, ו/או להפסיק את פעילות האתר aspec.org.il ו/או את שירותי האתר, כולם או חלקם, ו/או לערוך בהם שינויים, וכן להסיר מהאתר תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמת המבקרים באתר או צד ג' כלשהו.

  Cookies - קבצי "עוגיות"
   

 45. האתר  aspec.org.il משתמש בקבצי "עוגיות" (Cookies) ומעביר אותם לצד שלישי על מנת לספק חוויה טובה לגולשים, לזהות גולשים שנרשמו לאתר, לפקח ולנתח את הביצועים, התפעול והיעילות האתר, להבטיח שהפלטפורמה תישאר מוגנת ובטוחה לשימוש, ולשפר ולהתאים את האתר לצרכי המבקרים.
   

 46. פירוט השימוש של קבצי "עוגיות" בהם משתמשת WIX, החברה המארחת את האתר, ניתן ניתן לקרוא בקישור.
   

 47. צוות האתר רשאי להפעיל ולשלוח אל המבקר באתר קובצי זיהוי, שיאפשרו להם לזהות את המחשב ממנו המבקר באתר יוצר גישה עם האתר aspec.org.il (כגון Cookies, קבצי "עוגיות") לצרכים המפורטים בתקנון זה.
   

 48. נכון למועד זה, פרסומות באתר aspec.org.il, אם וככל שיופיעו, מופעלות ע"י צוות האתר.
   

 49. מבקר באתר שאינו רוצה לקבל קבצי "עוגיות" יוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. יובהר, כי נטרול קבצי "עוגיות" עלול לגרום לכך שהמבקר באתר לא יוכל להנות מחלק מהשירותים והתכונות באתר ובאתרים אחרים. השימוש שאתרים אלה עושים ב-קבצי "עוגיות" כפוף למדיניות הפרטיות שלהן.
   

 50. שימוש באתר aspec.org.il מעיד על הסכמת המבקר באתר להתקנת קבצי "עוגיות" וכן לשימוש במידע כאמור לעיל.

  פרטי המבקרים באתר ומדיניות פרטיות בעת הגלישה באתר ופניה ראשונית
   

 51. האתר aspec.co.il מתחייב שלא למכור כל פרטים מזהים או פרטים אישיים אחרים של מבקרים האתר.
   

 52. המבקרים באתר אינם חייבים למסור פרטים כלשהם לאתר aspec.org.il ו/או לחברה ומסירתם תיעשה בהתאם לרצון המבקרים באתר בלבד.
   

 53. יחד עם האמור בסעיף הקודם, יתכן שאי מסירת פרטים מסוימים תמנע מהמבקר באתר קבלת חלק משירותי האתר aspec.org.il.
   

 54. צוות האתר יבצע אך ורק שימוש חוקי במידע שיתקבל מן המבקרים באתר בהתאם להוראות כל דין ובהתאם להוראות תנאי שימוש אלה.
   

 55. בשימוש באתר aspec.org.il נותן המבקר באתר את הסכמתו לכך, שבמקרה של עבירה על החוק או על תנאי שימוש אלו, צוות האתר יחשף ו/או יעביר לרשויות החוק המתאימות פרטים מזהים אודותיו שהתקבלו ממנו ו/או בקשר עם שימוש באתר, ובכלל זה את פרטי מבקרי האתר המצויים בחברה, את מספר ה-IP של המחשב המתקשר, זמני ההתקשרות ואורכם וכל מידע אחר ו/או נוסף אשר עשוי לזהות את המבקר באתר ו/או לקשר את מבקר האתר לפעילות כלשהי ברשת האינטרנט. המבקרים באתר מסכימים ומאשרים בזאת, באופן בלתי חוזר, את זכותו של צוות האתר לעשות זאת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי של צוות האתר ובהתאם לדרישות הדין או הרשויות המוסמכות או מכוח צו שיפוטי, ללא כל צורך בהודעה מוקדמת או בקבלת הסכמה נוספת לכך מאת המבקרים באתר מעבר לקבוע בתנאי שימוש אלה. מבקרים באתר מסכימים ומאשרים בזאת, באופן בלתי חוזר, כי לא תהיינה להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד צוות האתר במקרים כאמור.
   

 56. צוות האתר מחויב למלא אחר הוראות חוק הגנת הפרטיות ואחר הוראות כל דין החל בישראל.
   

 57. צוות האתר מחויב לדיווח על חשד לעבירה שבוצעה בקטין או בחסר ישע, עפ"י סעיף 368ד(ח) בחוק העונשין.
   

 58. צוות האתר שומר על זכותו לשנות מדיניות פרטיות זו בכל עת, על פי שיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המבקרים באתר מרגע פרסומם של מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר aspec.org.il.

  תוכן משתמשים מבקרי האתר
   

 59. לעניין פרק זה, "תוכן מבקר באתר" פירושו כל תוכן המועלה לאתר על ידי המשתמש ובכלל זאת שאלותיו, מידע אודות מצבו הנפשי ו/או הבריאותי ו/או מידע אודות צדדים שלישיים ו/או ביקורת ו/או תגובתו לפוסטים או מאמרים ככל שאלו יהיו זמינים וכל תוכן אחר אשר יעלו המבקרים לאתר aspec.org.il, על פי שיקול דעתם, בכל פורמט שהוא ובמסגרת כל אחת מפונקציות האתר.
   

 60. המבקרים באתר יהיו אחראים באופן בלעדי ואישי לנכונות התוכן או האינפורמציה שיפרסמו או שיציגו באתר aspec.org.il.
   

 61. המבקרים באתר מתחייבים, ביחס לכל תוכן של מבקרים באתר, כי אין שום מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת מהם להעלות ו/או לפרסם תכנים כאמור וכי לא יעלו תכנים השייכים לצד שלישי בלא הסכמתו של אותו צד.
   

 62. המבקרים באתר מתחייבים כי לא יעלה כל מידע ביחס לצדדים שלישיים (לרבות קרובי משפחה מכל דרגה) אשר יאפשר את זיהויים. 
   

 63. המבקרים באתר מתחייבים כי לא יעלו כל מידע מזהה אשר יש בו משום לשון הרע ו/או פגיעה בשמו הטוב של צד שלישי כלשהו.
   

 64. המבקרים באתר מתחייבים כי לא יעלו ו/או יפרסמו באתר כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין וכן שלא להפר צו, לא לבצע פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, שלא להפר הוראות צנזורה, צווי איסור פרסום, להימנע מפגיעה כלשהי בביטחון המדינה ו/או מפגיעה בזכויות צדדים שלישיים.
   

 65. בנוסף לאמור, המבקרים באתר יישאו במלוא האחריות לתוכן מבקרי האתר המועלה על ידם ו/או כל פרסום ו/או מסר ו/או קישור שפעלו להעלאתם לאתר ו/או לכל דף אינטרנט של צוות האתר ו/או הקשור עימם, לרבות בגין הוצאת לשון הרע ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה בזכויות קנייניות ו/או חוזיות ו/או הפרת צו שיפוטי או כל דין אחר והם פוטרים בזאת במפורש את צוות האתר או מי מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות בקשר לכך.
   

 66. המבקרים באתר מתחייבים בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר aspec.org.il או מי מטעמם ו/או עבורם, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק, פגיעה, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן רווחים, אובדן נתונים, אובדן יכולת שימוש, פגיעה במוניטין ובשם הטוב, שייגרמו להם, לרבות בגין שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד שלישי, לרבות רשויות מוסמכות, הנוגעת לפעילות של ו/או של מי מטעמו באתר aspec.org.il, לרבות העלאת תוכן מבקרי האתר. אין בשיפוי כאמור כדי לגרוע מסעדי צוות האתר על פי דין.
   

 67. המבקרים באתר מצהירים בזאת כי ידוע להם שצוות האתר aspec.org.il, לרבות נציגיהם או מי מטעמם, אינם אחראים, בשום מקרה, לטיבו, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של תוכן מבקר האתר אשר הועלה לאתר בידי מבקרים אחרים באתר וכי הם כמובן גם אינם אחראים לכל הסתמכות שתתבצע ביחס לתוכן כאמור.
   

 68. צוות האתר aspec.org.il רשאי, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להציב תנאים ו/או מגבלות ביחס לתוכן המועלה לאתר בידי משתמשים ו/או למחוק אותו על פי שיקול דעתם הבלעדי והמלא וזאת, בין היתר אך לא רק, בחלוף פרק זמן ו/או עקב חריגה ביחס לתנאי השימוש באתר.
   

 69. מובהר, כי צוות האתר אינו מתחייב לגבות תוכן מבקר האתר כלשהו וכי עם מחיקתו של תוכן כלשהו על ידי צוות האתר ו/או על ידי מבקרי אתר, מכל סיבה שהיא, יתכן שלא יהיה לו גיבוי ו/או תיעוד.
   

 70. צוות האתר רשאי, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי בתוכן משתמש, בין אם פורסם ובין אם לאו, ללא צורך בהסכמת המבקרים באתר או מתן הודעה מוקדמת למבקרים באתר וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתוכן גולשים.
   

 71. בעצם העלאת תוכן על ידי מבקרים לאתר aspec.org.il לצורך פרסומו ו/או הצגתו באתר, מקנה המבקר באתר לצוות האתר /או מי מטעמם, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בלתי מוגבל בזמן בתוכן הנ"ל. רישיון השימוש האמור כולל גם מתן זכות לחברה להענקת רישיונות משניים, ביצוע יצירות נגזרות, ביצוע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה והכל על פי שיקול דעתם הבלעדי של צוות האתר.
   

 72. צוות האתר רשאי, על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלב באתר aspec.org.il פרסומות מסחריות ואחרות, אשר יתייחסו, במישרין ו/או בעקיפין, לתוכן משתמש /או אף יוצבו בצמוד או בסמוך לתוכן משתמש מבלי שתהא למבקר באתר שהעלה את התוכן הרלוונטי כל טענה או תביעה בקשר לכך, לרבות בדבר קבלת תמורה כלשהי.
   

 73. תוכן התייעצויות ו/או שיחות בין המשתמשים באתר, לא יימסר לצדדים שלישיים באופן אשר יאפשר זיהויו של מבקר באתר, אלא אם יידרשו למוסרו על פי כל דין ו/או צו שיפוטי.

  קניין רוחני
   

 74. מלוא זכויות הקניין הרוחני באתר aspec.org.il, בתכניו, בעיצוב הגרפי, בקוד, במערכות, בתמונות, במידע ובשירותים הקשורים בו תהיינה שייכות לצוות האתר aspec.org.il (או לצדדים שלישיים עימם צוות האתר עומדים בקשר), אלא אם צוין אחרת.
   

 75. שם המתחם של האתר (domain), וסימני המסחר (הרשומים ושאינם רשומים) של צוות האתר ו/או של האתר aspec.org.il, הינם קניינם הבלעדי של צוות האתר.
   

 76. המבקרים באתר מתחייבים כי לא יעשו כל שימוש במידע המופיע באתר aspec.org.il לצורך רווח מסחרי. כל שימוש במידע המופיע באתר שלא למטרת רווח כספי, בין אם בשכפול, צילום, העתקה, דפוס ו/או ציטוט, יעשה עם ציון מקור המידע: אתר aspec.org.il. 
   

 77. המבקרים באתר מתחייבים שלא לבצע כל שינוי במידע, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום, הגבלת או הסרת פרסום של המידע או חלק ממנו, ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, וכן שלא להתיר לאחרים לעשות בו שימוש, שלא ליצור עבודות נגזרות ושלא לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, במידע או חלק ממנו.
   

 78. צוות האתר רשאים להסיר או לחסום כל קישור לאתר aspec.org.il, לפי שיקול דעתם ולא תהא למבקר האתר שיצר את הקישור הנ"ל כל טענה בקשר לכך.

  יצירת קשר עם צוות האתר
   

 79. משתמשים המבקשים להפנות תלונה ו/או הערה ו/או שאלה כלשהי, יעשו זאת בפניה ברורה במסגרת הודעת דוא"ל אל צוות האתר, לכתובת asexuality.il@gmail.com . על המשתמשים הפונים לציין את שמם המלא, מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני ברורה ליצירת קשר עמם וכל פרט רלוונטי אחר לצורך בירור פנייתם.

  התקשרות משתמש מבקר האתר עם צד שלישי
   

 80. במסגרת שימוש באתר aspec.org.il, עשויים המבקרים באתר להתקשר עם צד שלישי כלשהו בין בהתקשרות בעקבות קישור המופיע במודעת פרסום או אזכור בתוך המידע באתר. התקשרויות שכאלה יכול שתהיינה כרוכות בתשלום.
   

 81. מובהר בזאת כי התקשרות זו של מבקרים באתר עם אותו צד שלישי, בין במקרה בו נבעה היא מהצעה של האתר aspec.org.il ובין אם נבעה מפרסום כלשהו המופיע באתר וכן במקרה שבו השירות קשור לתכני האתר, תעשה אך ורק בין המבקרים באתר לאותו צד שלישי וצוות האתר לא יהיה צד לה.
   

 82. צוות האתר לא יישא בכל אחריות בנוגע לפעילות ו/או שירותים שמשתמש יקבל מצדדים שלישיים, גם אם השירות או ההתקשרות נוגעים בעקיפין, לפעילות צוות האתר ו/או האתר aspec.org.il. מבקר באתר יהיה אחראי אישית לכל קשר שנוצר בינו לבין צדדים שלישיים כאמור וצוות האתר אינו אחראי לכל בעיה או מחלוקת שיווצרו עקב המפגש בין הצדדים.
   

 83. מובהר בזאת כי צוות האתר אינו בוחן את השירותים ו/או את המוצרים המפורסמים באתר aspec.org.il ואינו נושא בשום אחריות על מוצרים ו/או שירותים כאמור, בין אם לא סופקו כלל ובין אם לא סופקו ברמה נאותה.
   

 84.  צוות האתר לא יישא בכל אחריות לכל חילוקי דעות בעניינים כספיים אשר יכול שיתעוררו בין מבקר באתר לבין ספק שירותים חיצוני. כלל ההתנהלות הכלכלית של הפונה נעשית אל מול ספק חיצוני.

  הגבלת אחריות
   

 85. צוות האתר, לרבות נציגיהם או מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף ובכלל זאת נזק נפשי, אשר עלול להיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש באתר.
   

 86. האתר aspec.org.il כולל גם קישורים לאתרים חיצוניים, בין היתר באמצעות פרסומות ותוכן משתמשים וכולל פרסומים מאת אתרים, אנשים וגורמים אחרים שאינם בשליטת ו/או בבעלות צוות האתר. מובהר כי צוות האתר, לרבות נציגיהם או מי מטעמם, אינם אחראים בכל צורה שהיא לתוכן חיצוני כאמור ו/או לכל קישור ו/או פרסום ו/או מידע שלא פורסם על ידי צוות האתר, לרבות תכניהם של אתרים אליהם הוצב קישור באתר. כל שימוש בתוכן חיצוני כאמור ו/או הסתמכות עליו יעשה על אחריותם הבלעדית והמלאה של מבקרי האתר בלבד.
   

 87. צוות האתר רשאי לכלול באתר aspec.org.il תכנים מסחריים של צדדים שלישיים, לרבות פרסומות, באנרים, מודעות, מודעות קופצות וכיו"ב. המבקר באתר פוטר בזאת את צוות האתר, לרבות נציגיהם או מי מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הקשורה ו/או המתייחסת לתכנים מסחריים שאינם של צוות האתר עצמו.
   

 88. צוות האתר אינו מתחייב כי השימוש במידע באתר aspec.org.il לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, יתקיים בבטחה ללא טעויות או יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל צוות האתר, או אצל מי מספקיהם או מי מטעמם. המבקר באתר פוטר בזאת את צוות האתר, לרבות נציגיהם או מטעמם, מכל אחריות ו/או חבות הנוגעת לכך.
   

 89. צוות האתר יעשה כמיטב יכולתו על מנת להגן על מערכות המחשוב שלהם מפני חדירות. עם זאת, צוות האתר אינו יכול להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשב ו/או חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב שלהם. אם למרות אמצעי האבטחה שנוקט צוות האתר יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע באתר aspec.org.il – לרבות מידע שנאגר אודות ספק האינטרנט של מבקרי האתר – או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למבקר באתר או למי מטעמו כל טענה, תביעה או דרישה כלפי צוות האתר, נציגיהם או מי מטעמם.   

bottom of page