top of page

מתוך העמוד "קישורים"

מקורות מידע לגבי "טיפולי המרה" שנועדו לשנות נטיה מינית או זהות מגדרית
(עברית ואנגלית)


עמדת משרד הבריאות בהקשר ל"טיפולים" להמרת הזהות המגדרית והנטייה המינית -03/2022
החוזר מזהיר את הציבור מקבלת "טיפולי המרה" לשינוי נטייה מינית ואוסר על מתן "טיפולים" כאלו. 


הצהרה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל 06/2023
הצהרה ונקיטת עמדה המתנגדת נחרצות ל"טיפולי המרה" והפצת תכנים אנטי-להט"ב.

 


אתר של המרכז הישראלי למאבק ב"טיפולי המרה" מכיל מידע רב בנושא (עם דגש על הומוסקסואליות), כולל תכנים מהזווית ההלכתית.


הסתדרות הפסיכולוגים בישראל, נייר עמדה בנושא "טיפולי המרה" - 11/2011
עיקרי הדברים: אין ביסוס מדעי ליעילות של "טיפולי המרה". יש להזהיר את הציבור בפני הסכנות הצפויות מצד "מטפלים" לא מוסמכים, אשר אינם נמנים על מקצועות בריאות הנפש המוכרים.
נייר עמדה זה אומץ גם ע"י איגוד העו"ס הישראלית בשנת 2014.

 


עמדת האיגוד האמריקאי של מטפלים, יועצים ומדריכי חינוך מיני לגבי א-מיניות - 2021
American Association of Sex Educators, Counselors, and Therapists: Position on the Dignity and Rights of Asexual Individuals
נייר העמדה של האיגוד כולל התנגדות ל"טיפולי המרה" עבור א-מיניים.הצהרה של אגודת הפסיכיאטרים העולמית כוללת התייחסות לנושא של "טיפולי המרה": 10/2016
WPA Position Statement on Gender Identity and Same‐Sex Orientation, Attraction and Behaviours
עיקרי הדברים: אין ביסוס מדעי ליעילות "טיפול" שנועד לשנות את הנטיה המינית. יש להדגיש את הנזק וההשפעה השלילית שיכולה להיגרם על-ידי "טיפול" מסוג זה. 


עמדת PAHO / WHO משנת 2012 - ל"טיפולים" לשינוי נטיה מינית אין הצדקה רפואית והם מהווים סכנה לבריאות. 
(Pan American Health Organization - PAHO, ארגון הבריאות פאן-אמריקני שהינו חלק מארגון הבריאות העולמי WHO)
נייר העמדה מדבר על "טיפולי המרה" עבור אנשים שאינם הטרוסקסואלים, על כך שנטיות מיניות שונות אינן מחלה, אלא גיוון טבעי במיניות האנושית ולכן אין צורך לנסות "לתקן" או "לרפא" אותן.

 


 

bottom of page