top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

ארומייט (aromate)
1) ידיד-נפש אפלטוני ולא רומנטי
2) בן\בת זוג במערכת יחסים א-רומנטית

אנרכיה של מערכות יחסים (Relationship anarchy):
תפיסה לפיה מערכות יחסים לא בהכרח פועלות לפי מסגרות וכללים המוגדרים חברתית - אלא לפי רצון ובהסכמת המשתתפים. כמו כן, לפי תפיסה זו אין טעם לדרג מערכות יחסים שיש לאדם לפי "חשובות יותר\חשובות פחות".
לדוגמא: קשר רומנטי אינו יותר חשוב מקשר משפחתי או חברי. התפיסה יוצאת מנקודת הנחה שאהבה אינה משאב מוגבל, כל מערכת יחסים היא ייחודית ולא באה "על חשבון" מערכות יחסים אחרות. המושג נמצא בשימוש בקרב הקהילה הפוליאמורית והא-מונוגמית, אך לא רק.
ראו הרחבה בויקיפדיה (באנגלית).
 

WTFרומנטי (WTFromantic, what-the-fuck-romantic):
מי שאינו מצליח להבין מהו ההבדל אותו רואה החברה בין אהבה רומנטית לאהבה חברית או משפחתית או מי שאינו יודע להבדיל בין משיכה רומנטית למשיכה אפלטונית.
 

נון-אמורי (nonamorous/nonpartnering):
מתאר את הבחירה לא לקחת חלק במערכות יחסים מחייבות זוּגִיוֹת או רומנטיות (committed relationships).

מערכת יחסים קוויר-אפלטונית (queerplatonic relationship):
מערכת יחסים שאינה רומנטית, אך כוללת קרבה רגשית מעבר למה שאנשים בדרך כלל יצפו ממערכות יחסים ידידותיות. יכולה להיות גם מערכת יחסים המרגישה מיוחדת משאר מערכות יחסים אפלטוניות הקיימות בחייהם של השותפים לה. לעיתים מערכת יחסים זו תתפוס את המקום של מע' יחסים רומנטית או חלק ממנו. מאחר שמעצם הגדרתה היא "שונה" (queer), היא יכולה להתבטא בהרבה צורות ודרכים.

אמאטונורמטיביות\אָמָטוֹנוֹרְמָטִיבִיוּת (amatonormativity): ההנחה החברתית הרווחת לפיה כולם רוצים להיות במערכת יחסים זוגית רומנטית, מינית, מונוגמית וארוכת טווח. לפי תפיסה זו, זאת מערכת היחסים החשובה ביותר, המצב הרצוי עבור כולם ואלו החורגים מציפיה זו, לוקים בחסר. (להרחבה באנגלית ראו כאן)


 

bottom of page