top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

מאחר ש א-מיניות וא-רומנטיות מתייחסות לעוצמת המשיכה ולא למגדר אליו נמשכים, דמי או א-פורים לעיתים יזדהו עם נטיה מינית או זהות רומנטית נוספת. לדוגמא: אדם א-מיני א-פור הטרוסקסואל (כלומר, גבר סטרייט שנמשך קצת לנשים), או א-רומנטית א-מינית דמי הנמשכת לנשים (לאחר היכרות מעמיקה).

מטרת הדוגמאות הנ"ל היא יותר להבהיר מורכבות אפשרית של זהויות ופחות לכפות תבנית אחת ליישום אישי.

bottom of page