top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

התחום הא-פור  

משיכה זה לא שחור ולבן. אנשים מסוימים מזדהים על התחום האפור שבין מיניות לבין א-מיניות או בין רומנטיות לבין א-רומנטיות ולזהות הזו קוראים בעברית "א-פור\ה" (ובאנגלית Gray-a).
 

Gray Aromantic
דוגמאות לאנשים שעשויים להזדהות כא-רומנטיים א-פורים:

 • אנשים שחווים משיכה רומנטית רק לעיתים נדירות.

 • אנשים שחווים משיכה רומנטית, אך יש להם רצון מועט לממש אותה או להיות במערכת יחסים רומנטית. 

 • אנשים שחווים משיכה רומנטית רק בסיטואציות או בנסיבות מאוד ספציפיות.

 • אנשים שמעוניינים במערכות יחסים שהן לא בדיוק אפלטוניות, אבל לא בדיוק רומנטיות.
   

Gray Asexual
דוגמאות לאנשים שעשויים להזדהות כא-מיניים א-פורים:

 • אנשים שחווים משיכה מינית רק לעיתים נדירות.

 • אנשים שחווים משיכה מינית, אך יש להם חשק מיני נמוך.

 • אנשים שחווים משיכה מינית וחשק מיני מועטים מאוד.

 • אנשים שחווים משיכה מינית רק בסיטואציות או בנסיבות מאוד ספציפיות.
   

דמי-מיני ודמי-רומנטי (Demisexual & Demiromantic): אנשים החווים משיכה רומנטית או משיכה מינית (בהתאמה), רק לאחר שהם מפתחים קרבה רגשית חזקה למישהו מסוים.
 

* מאחר ש א-מיניות וא-רומנטיות מתייחסות לעוצמת המשיכה ולא למגדר אליו נמשכים, דֶמִי או א-פורים לעיתים יזדהו עם נטיה מינית או זהות רומנטית נוספת. לדוגמא: אדם א-מיני א-פור הטרוסקסואל (כלומר, גבר סטרייט שנמשך קצת לנשים), או א-רומנטית א-מינית דֶמִי הנמשכת לנשים (לאחר היכרות מעמיקה).
(מטרת הדוגמאות הנ"ל היא יותר להבהיר מורכבות אפשרית של זהויות ופחות לכפות תבנית אחת ליישום אישי).

bottom of page