top of page

מתוך העמוד "מושגים בהרחבה"

ספקטרום: תאור של רציפות, טווח שמכיל מגוון דרגות או גוונים שונים.
דוגמאות לשימושים נפוצים: "סְפֶּקְטְרוּם צבעים", "הַסְפֶּקְטְרוּם הפוליטי", "הספקטרום האוטיסטי". ובהקשר של השיח על מיניות ורומנטיות - הספקטרום הא-מיני והספקטרום הא-רומנטי.

bottom of page